Privacyverklaring Purple.

PRIVACYVERKLARING


1. Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Mariska Wijbenga, ook wel handelend onder de naam Purple. Leiderschapsontwikkeling, zijnde een eenmanszaak.


Het is mijn taak en plicht ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie die ik van jou ontvang, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen. Ik ga dus zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ik verwerk.


Heb je vragen over privacy en de bescherming van je persoonsgegevens? Ik ben als volgt te bereiken:

Purple. Leiderschapsontwikkeling

Mariska Wijbenga

Rembrandtkade 36

3583 TN Utrecht

mariska@purpleleiderschapsontwikkeling.nl

06-19283477

KvK-nummer: 64879097

 

2. Persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van je gegevens


Het leveren van diensten

Ik verwerk persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van mijn dienstverlening schakel ik soms een derde partij in. Als betrokkene maak je zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kun je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief.


Doelen

Ik verwerk de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het verlenen van mijn diensten, waaronder webinars, coachingstrajecten en mijn online programma’s.
  • Het innen van facturen.
  • Het toesturen van ebooks.
  • Marketing- en communicatie activiteiten.
  • Werving en selectie (sollicitatie).


Verzamelde informatie

Ik verwerk je naam en contactgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door jou als betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.


Grondslagen

Ik verwerk de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:


Derden

Ik deel je persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van mij, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van je persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan ik persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Met de derde partij die namens en in opdracht van mij je persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door mij ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

3. Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mariska@purpleleiderschapsontwikkeling.nl

.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 

5. Beperkingen van de verwerking van persoonsgegevens

In sommige gevallen wil je mogelijk een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Je kan mij in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Ik zal voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als je niet al je gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Purple with a purpose maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan rechtstreeks contact met mij op.

 

7. Social media buttons en blog

Op mijn website zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Instagram. Ik houd geen toezicht op en ben niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


Op de website is een blog dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via mijn bovenstaande contactgegevens. Ik ben in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op je voornoemde verzoek geef ik dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval je als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

 


8. Cookies, of vergelijkbare technieken 

Ik gebruik technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Omdat ik graag wil weten hoe de bezoekers de website gebruiken, zodat de website geoptimaliseerd kan worden, gebruik ik Google Analytics. De informatie die hiermee wordt verkregen, analyseert Google. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Ik kan je niet persoonlijk herleiden. Ik gaf en geef Google geen toestemming de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf . Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principles.

 

9. Versiebeheer van deze Privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op de website.


Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt november 2019.

 

arrow_drop_up arrow_drop_down